www.wrpo.wielkopolskie.pl - WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

    

 Opis projektuMapa inwestycjiJednostka Realizująca ProjektZamówienia publiczne - Harmonogram - Ulotka - Linki - Kontakt

    

    

AKTUALNOŚCI:

    

    


    

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU:Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”
Działanie 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa”
Schematu I „Regulacja cieków wodnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Beneficjent środków: Gmina Krotoszyn z siedzibą w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 7254201, fax. 62 7253436,
e-mail: um@krotoszyn.pl - strona internetowa: http://www.krotoszyn.pl 

Zakres projektu: obejmował regulację cieku Jawnik z dopływami o długości ok. 16 km, przebudowa Jeziora Odrzykowskiego o docelowej pojemności do retencjonowania wód 93 240 m3 oraz budowa dwóch polderów zalewowych o pojemności przeciwpowodziowej odpowiednio 33 250 m3 oraz 4 900m3.
Ciek Jawnik oraz jego dopływ R-J-C są odbiornikami wód opadowych i charakteryzują się tym, że w obrębie zabudowy zostały skanalizowane na długości 3069 m, a nad utworzonymi kanałami podziemnymi powstała zabudowa typu miejskiego: ulice, place, parki a także budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.
Inwestycja usytuowana była na działkach w mieście Krotoszynie oraz częściowo w sołectwach: Lutogniew, Osusz, Smoszew, Dzierżanów.
Wykonawcą robót budowlanych była firma: Budimex S.A. z Warszawy, funkcję Inżyniera Kontraktu pełniła firma: Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z Wrocławia, której głównym zadaniem było sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
 
Cel projektu: zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez regulację cieku Jawnik i jego dopływów, zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej dzięki utworzeniu polderów zalewowych, zwanych „suchymi zbiornikami deszczowymi” oraz przebudowę Jeziora Odrzykowskiego.
 
Rezultaty: realizacja inwestycji poprawia stan urządzeń wodnych, zapewnia odbioru wód opadowych przez zmodernizowane kanały i uregulowane cieki oraz ogranicza zalewy do wyznaczonych terenów o charakterze polderowym.
 
Wartość projektu: całkowita wartość inwestycji wynosi: 18.719.147,25 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 12.339.340,15 PLN. Pozostałe środki zapewnia Gmina Krotoszyn.
 
Realizacja robót budowlanych: od miesiąca maja trwały przeglądy techniczne, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
W IV kwartale 2013 r. (październik) Inżynier Kontraktu potwierdził wykonanie robót wystawiając Świadectwo Przejęcia. Odbiór końcowy zakończono 11 października 2013 r. Obiekt został przekazany w użytkowanie Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Zgodnie z Kontraktem Okres Zgłaszania Wad wynosi 1 rok. Zgodnie z umową o dofinansowanie planowany termin zakończenia Projektu przypada na I kwartał 2014 r.
 
 * BROSZURA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PROJEKTU (PDF)...

    


    

   W III kwartale 2013 r. trwały prace porządkowe związane z wykaszaniem traw na ciekach oraz suchych zbiornikach wód deszczowych. Ponadto Wykonawca robót budowlanych na bieżąco usuwał usterki stwierdzone podczas przeglądów technicznych.

    


Prace porządkowe na suchym zbiorniku
wód deszczowych nr 3 (przy ul. Okrężnej).

Umocnienie skarp cieku RJ gabionami (odcinek
pomiędzy zbiornikiem suchych wód deszczowych nr 2
a nasypem kolejowym w miejscowości Osusz).

    


    

   W II kwartale 2013 r. zakończono prace związane z montażem krat i pomostów roboczych przy budowlach upustowych suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 i 3.
Na cieku RJ (miejsce gdzie ciek wpływa do kanału – zaplecze Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich) zamontowano kratę zabezpieczającą przed napływem zanieczyszczeń.
Wyremontowano budowlę upustową kanału w miejscu gdzie ciek RJ przechodzi z części zakrytej w część odkrytą (pomiędzy gródkami działkowymi przy ul. Zamkowy Folwark a przepustem pod nasypem kolejowym).
Zakończono prace na odkrytym cieku RJ (odcinek pomiędzy Dzierżanowem a Osuszą) związane z brukowaniem przyczółków na przepustach rurowych oraz prace związane z remontem komór w części zakrytej cieku.
Na zbiorniku nr 1 (Jezioro Odrzykowskie) trwa zarybianie, wpuszczono karpia kroczka, karasia, lina kroczka, węgorza obsadowego i narybek szczupaka. Zakończono prace związane z nasadzeniem drzew i krzewów.
Ponadto trwają prace porządkowe na ciekach odkrytych polegające na odmulaniu i wykaszaniu skarp.

(1) Krata zabezpieczającą przed napływem zanieczyszczeń (miejsce gdzie ciek wpływa do kanału – zaplecze Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich)...
(2) Budowla upustowa kanału w miejscu gdzie ciek RJ przechodzi z części zakrytej w część odkrytą (pomiędzy gródkami działkowymi przy ul. Zamkowy Folwark a przepustem pod nasypem kolejowym)...
(3) Odkryty ciek RJ (odcinek pomiędzy Dzierżanowem a Osuszą) - zakończono prace związane z brukowaniem przyczółków na przepustach rurowych...

    


    

   W I kwartale 2013 r. zakończono roboty związane z wykonaniem budowli upustowej przy suchym zbiorniku wód deszczowych nr 3 (przy ul. Okrężnej) i suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz). Ponadto zostały zakończone prace polegające na regulacji i budowie przepustów na cieku R-0, na całym odcinku tj.: pomiędzy ul. Ostrowską a ciekiem Czarna Woda oraz na cieku RJ (Jawnik) w okolicach ul. Słonecznej w Krotoszynie.
   W części zakrytej cieku RJ (na odcinku pomiędzy ul. Koźmińską a sklepem „Biedronka”) wykonano nowy kanał betonowy o średnicy Ø800 oraz wyremontowano dwie komory oraz przebudowano kolizję kabli elektrycznych średniego napięcia.
   W części zakrytej cieku RJC (w ul. Skośnej, na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Kościuszki) trwają prace remontowe związane z wymianą stropu kanału. Równocześnie z części zakrytej cieku RJC (na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Podgórnej w Krotoszynie) zakończono prace związane ze wzmocnieniem stropu kanału i remontem komory.

(1) Zakończenie robót związanych z wykonaniem budowli upustowej przy suchym zbiorniku wód deszczowych nr 3 (przy ul. Okrężnej)...
(2) Zakończenie robót związanych z wykonaniem budowli upustowej przy suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz)
(3) Wykonanie nowego kanału betonowego, wyremontowanie dwóch komór oraz przebudowanie kolizji kabli elektrycznych średniego napięcia (część zakryta cieku RJ na odcinku pomiędzy ul. Koźmińską a sklepem „Biedronka”)...
(4) Część zakryta cieku RJC (w ul. Skośnej, na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Kościuszki) prace remontowe związane z wymianą stropu kanału...
(5) Część zakryta cieku RJC (na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Podgórnej w Krotoszynie) zakończenie prace związane ze wzmocnieniem stropu kanału i remontem komory...

    


    

   W IV kwartale 2012 r. zakończono ostatecznie roboty ziemne na Jeziorze Odrzykowskim i przystąpiono do piętrzenia wody.
   Ponadto trwały roboty związane z umacnianiem cieku przechodzącego przez suchy zbiornik wód deszczowych nr 2 (Osusz), wyłożono płytami betonowymi - ażurowymi piaskownik oraz ukończono budowlę piętrzącą – upustową ze zbiornika.
   Wykonywano roboty związane z stabilizacją skarp cieku przechodzącego przez suchy zbiornik wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej) płytami betonowymi - ażurowymi oraz wykonano piaskownik i budowlę piętrzącą – upustową ze zbiornika.
   Zakończone zostały prace związane z regulacją cieku RJ (odcinek od miejscowości Osusz w kierunku zaplecza ul. Słonecznej w Krotoszynie). W części zakrytej cieku RJ (na odcinku od ul. Kobylińskiej wzdłuż ul. Zamkowy Folwark do wiaduktu kolejowego) trwają prace związane z renowacją kanału metodą TROLINING oraz remontem komór pośrednich. Na odcinku od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewicza rozpoczęto remont parkingu (wzdłuż garaży przy blokach).
   W części zakrytej cieku RJC (na odcinku od ul. Zdunowskiej do ul. Piastowskiej) trwają prace związane ze wzmocnieniem stropu kanału.
   Na cieku R-0 (od ul. Ostrowskiej do cieku Czarna Woda) rozpoczęto prace związane z regulacją cieku oraz budową przepustów na cieku.

(1) Roboty związane z umacnianiem cieku przechodzącego przez suchy zbiornik wód deszczowych nr 2 (Osusz)...
(2) Suchy zbiornik wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej)...
(3) Regulacja cieku RJ (odcinek od miejscowości Osusz w kierunku zaplecza ul. Słonecznej w Krotoszynie)...
(4) Renowacja kanału metodą TROLINING oraz remont komór pośrednich w części zakrytej cieku RJ (na odcinku od ul. Kobylińskiej wzdłuż ul. Zamkowy Folwark do wiaduktu kolejowego)...
(5) Remont parkingu na odcinku od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewicza)...
(6) Prace związane ze wzmocnieniem stropu kanału w zakrytej części cieku RJC (na odcinku od ul. Zdunowskiej do ul. Piastowskiej)...
(7) Prace na cieku R-0 od ul. Ostrowskiej do cieku Czarna Woda... 

    


    

   W sierpniu i wrześniu 2012 r. rozpoczęto roboty ziemne związane ze stabilizacją skarp płytami ażurowymi cieku RJC przechodzącego przez suchy zbiornik wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej).
   Wykonano wylot z budowli upustowej (polegający na wykonaniu ścianek oporowych betonowych skarp oraz wyłożeniu dna gabionami) Jeziora Odrzykowskiego przy ul. Wiśniowej.
   Na cieku RJ (od ul. Robotniczej w stronę ul. Wiśniowej) zakończono roboty ziemne związane ze stabilizacją skarp płytami ażurowymi i darnią. Ponadto na cieku przy ul. Stawnej w miejscu kolizji przebudowano siec gazową średniego ciśnienia oraz sieć wodociągową.
   Jednocześnie na cieku RJ (odcinek od suchego polderu nr 2 do przepustu w miejscowości Osusz) prowadzono roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku. Na dalszym odcinku od przepustu w miejscowości Osusz w kierunku zaplecza nasypu kolejowego przy ul. Słonecznej w Krotoszynie trwają roboty związane z regulacją cieku.
   W części zakrytej cieku RJ (na odcinku od ul. Piastowskiej przy „Parku Wojska Polskiego” do ul. Podgórnej) trwają prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem stropu kanału.
Na odcinku od ul. Kobylińskiej do wiaduktu kolejowego przy ul. Zamkowy Folwark trwają prace związane z wykonaniem TROLININGU (jest to system bezwykopowej rekonstrukcji kanału poprzez ułożenie wewnątrz kanału szczelnego rękawa z polietylenu wysokiej gęstości).
  Na cieku R-0 (na odcinku od cieku Czarna Woda w Smoszewie do ul. Ostrowskiej w Krotoszynie) rozpoczęto roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku.

(1) Stabilizacja skarp płytami ażurowymi cieku RJC przechodzącego przez suchy zbiornik wód deszczowych nr 3...
(2) Wylot z budowli upustowej Jeziora Odrzykowskiego przy ul. Wiśniowej...
(3) Ciek RJ - od ul. Robotniczej w stronę ul. Wiśniowej...
(4) Przebudowa sieci gazowej oraz sieci wodociągowej przy ul. Stawnej...
(5) Roboty na cieku RJ (odcinek od suchego polderu nr 2 do przepustu w miejscowości Osusz)...
(6) Ciek RJ od przepustu w miejscowości Osusz w kierunku zaplecza nasypu kolejowego przy ul. Słonecznej w Krotoszynie...
(7) Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem stropu kanału na cieku RJ (na odcinku od ul. Piastowskiej przy „Parku Wojska Polskiego” do ul. Podgórnej)...
(8) Odcinek od ul. Kobylińskiej do wiaduktu kolejowego przy ul. Zamkowy Folwark - prace związane z wykonaniem TROLININGU...
(9) Ciek R-0 (na odcinku od cieku Czarna Woda w Smoszewie do ul. Ostrowskiej w Krotoszynie)...

    


    

W czerwcu i lipcu 2012 r. kontynuowano prace zimne na suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz) oraz utwardzono drogę dojazdową do zbiornika.
   Rozpoczęto roboty ziemne związane z profilowaniem suchego zbiornika wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej).
   Ponadto zakończono prace związane z ułożeniem kanału z rur betonowych na cieku RJC za suchym zbiornikiem wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej) oraz wbudowano piaskownik i separator za zbiornikiem. W dalszej części odkrytej trwały prace regulacyjne związane ze stabilizacją skarp płytami ażurowymi i darnią oraz przebudową przepustów na cieku.
   Na cieku RJ (część odkryta na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich w stronę ul. Witosa oraz od ul. Robotniczej w stronę ul. Wiśniowej) prowadzono roboty ziemne związane ze stabilizacją skarp płytami ażurowymi i darnią oraz przebudową przepustów na cieku.
   Jednocześnie na cieku RJ (część odkryta na odcinku od Żydowskiego Potoku w miejscowości Dzierżanów w stronę suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 w miejscowości Osusz) kontynuowano roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku. Rozpoczęto prace związane z regulacją cieku RJ (odcinek od suchego polderu nr 2 do przepustu w miejscowości Osusz i dalej w kierunku zaplecza ul. Słonecznej w Krotoszynie) wraz z przebudową przepustów.
   W części zakrytej cieku RJ ( na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich do zaplecza sklepu „Biedronka”) ułożono dodatkowy kanał z rur betonowych. Na zapleczu Rynku (parking za „Rozchulantyną”) wymieniono istniejący kanał betonowy. Ponadto na odcinku od zaplecza ul. Floriańskiej do komory usytuowanej przy garażach obok „LIDLA” ułożono dodatkowy kanał betonowy.
Na odcinku od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewicza trwają prace przygotowawcze pod wykonanie TROLININGU (jest to system bezwykopowej rekonstrukcji kanału poprzez ułożenie wewnątrz kanału szczelnego rękawa z polietylenu wysokiej gęstości).

     FOTOGALERIA (czerwiec/lipiec 2012 r.):

(1) Polder nr 2 w miejscowości Osusz...
(2) Polder nr 3 w rejonie ul. Okrężnej...
(3) Kanalizowanie cieku otwartego RJC za polderem nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej) oraz budowa piaskownika i separatora...
(4) Ciek RJC odkryty (za przykrytym ciekiem w rejonie ul. Okrężnej)...
(5) Ciek RJ część odkryta (na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich w stronę ul. Witosa oraz od ul. Robotniczej w stronę ul. Wiśniowej)...
(6) Ciek RJ część odkryta (na odcinku od Żydowskiego Potoku w miejscowości Dzierżanów w stronę suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 w miejscowości Osusz)...
(7) Ciek RJ część odkryta (odcinek od suchego polderu nr 2 do przepustu w miejscowości Osusz i dalej w kierunku zaplecza ul. Słonecznej w Krotoszynie)...
(8) Ciek RJ część zakryta (na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Al. Powstańców Wielkopolskich do zaplecza sklepu „Biedronka”)...
(9) Ciek RJ część zakryta na zapleczu Rynku (parking za „Rozchulantyną”)...
(10) Ciek RJ część zakryta (na odcinku od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej do ul. Sienkiewicza)...
(11) Ciek RJ część zakryta (odcinek od zaplecza ul. Floriańskiej do komory usytuowanej przy garażach obok „LIDLA”)...

    


    

W maju 2012 r. kontynuowano prace związane z rozbudową Jeziora Odrzykowskiego: rozpoczęto roboty związane z formowaniem i humusowaniem skarp do ul. Stawnej i Wiśniowej oraz zakończono roboty związane z remontem budowli wylotowej z jeziora przy ul. Wiśniowej. Rozpoczęto układanie gabionów na skarpie od strony „Relaxu”.
Ponadto trwało plantowanie i humusowanie skarp na suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz).
Kontynuowano także prace związane z układaniem kanału krytego na cieku otwartym RJC za suchym zbiornikiem wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej).
Jednocześnie na cieku RJ (część odkryta na odcinku od Żydowskiego Potoku w miejscowości Dzierżanów w stronę suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 w miejscowości Osusz) rozpoczęto roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp cieku, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku. Na odcinku od
ul. Wiewiórowskiego do ul. Chwaliszewskiej trwały prace związane z obróbką wlotów drenarskich oraz obróbką przyczółków przepustów.
Część zakryta cieku RJ (na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Alei Powstańców Wielkopolskich do ul. Magazynowej) została oczyszczona. W części zakrytej cieku RJ (odcinek od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej w kierunku ul. Floriańskiej oraz odcinek od zaplecza sklepu „Biedronka” w kierunku ul. Koźmińskiej) wykonano renowację kanałów metodą TROLINING (jest to system bezwykopowej rekonstrukcji kanału poprzez ułożenie wewnątrz kanału szczelnego rękawa z polietylenu wysokiej gęstości.).

     FOTOGALERIA (maj 2012 r.):

(1) Jezioro Odrzykowskie...
(2) Oczyszczanie zakrytej części cieku RJ (odcinek od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Alei Powstańców Wielkopolskich do ul. Magazynowej)...
(3) Ciek RJ odkryty (odcinek od Żydowskiego Potoku w miejscowości Dzierżanów w stronę suchego zbiornika wód deszczowych na 2 w miejscowości Osusz)...
(4) Polder nr 2 w miejscowości Osusz...
(5) Renowacja kanału metodą TROLINING (odcinek od zaplecza Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej w kierunku ul. Floriańskiej)...
(6) Renowacja kanału metodą TROLINING (odcinek od zaplecza sklepu „Biedronka” w kierunku ul. Koźmińskiej)...
(7) Kanalizowanie cieku otwartego RJC za polderem nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej)...

    


    

W dniu 25 kwietnia 2012 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, aktualizujący wartości wydatków Projektu. Aneks zmienia całkowitą wartość inwestycji na kwotę: 18.649.696,25 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę : 12.339.340,15 PLN. Zmiany te zostały uwzględnione na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych w okolicy Jeziora Odrzykowskiego oraz przy zbiegu ulic Zamkowy Folwark – Kobylińska.

    

Tablica w okolicy Jeziora Odrzykowskiego              Tablica przy zbiegu ulic Zamkowy Folwark - Kobylińska

    


    

  W kwietniu 2012 r. kontynuowano prace związane z rozbudową Jeziora Odrzykowskiego: dokończono roboty związane z budową piaskownika, zamontowany został separator, wykonano regulację cieku od ul. Stawnej w stronę piaskownika oraz rozpoczęto remont budowli wylotowej z jeziora przy ul. Wiśniowej.
  Ponadto trwały roboty ziemne związane z usypywaniem wałów i formowaniem skarp na suchym zbiorniku wód deszczowych nr 2 (Osusz).
  Rozpoczęto prace zwiazane z kanalizowaniem cieku otwartego RJC za suchym zbiornikiem wód deszczowych nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej). W częście zakrytej cieku RJC (na odcinku od ul. Zdunowskiej do ul. Piastowskiej) prowadzono prace przygotowawcze zwiazane ze wzmocnieniem stropu kanału – została wykonana komora montażowa.
  Jednocześnie na cieku RJ (część odkryta na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Chwaliszewskiej) prowadzone były roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp cieku, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku. Część zakryta cieku RJ (na odcinku od zaplecza Zespołu Szkół nr 3 przy Alei Powstańców Wielkopolskich do ul. Koźmińskiej) została oczyszczona.
     FOTOGALERIA (kwiecień 2012 r.):
(1) Ciek RJ odkryty (na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Chwaliszewskiej)...
(2) Ciek RJ zakryty (na odcinku od ul. Zdunowskiej do ul. Piastowskiej)...
(3) Ciek RJC - Kanalizowanie cieku otwartego RJC za polderem nr 3 (w rejonie ul. Okrężnej)...
(4) Jezioro Odrzykowskie...
(5) Polder nr 2 w miejscowości Osusz...

    


    

  W I kwartale 2012 r. rozpoczęły się roboty związane z budową suchych zbiorników wód deszczowych nr 2 (polder) w miejscowości Osusz i nr 3 (polder) przy ul. Okrężnej w Krotoszynie - wykonano roboty ziemne związane z korytowaniem zbiorników. Ponadto kontynuowano roboty związane z rozbudową Jeziora Odrzykowskiego (zbiornik nr 1) polegające na robotach ziemnych związanych z powiększeniem powierzchni jeziora i regulacją cieku Jawnik przechodzącego przez jezioro. Rozpoczęto roboty związane z budową piaskownika (urządzenie służące do oczyszczenia wody wpływającej do jeziora z piasku, żwiru i kamyków) i separatora (stosuje się je do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi) przed zbiornikiem.
  Jednocześnie na cieku RJ (część odkryta na odcinku od ul. Chwaliszewskiej do ul. Wiewiórowskiego) prowadzono roboty ziemne związane z regulacją cieku, formowaniem skarp cieku, układaniem faszyny, darninowaniem skarp oraz wymianą przepustów na cieku.
  Oczyszczono również kanały na cieku RJC (część zakryta na odcinku od ul. Młyńskiej do wlotu zakrytego głównego cieku Jawnik RJ zlokalizowanego na zapleczu Przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej).
  Ponadto wykonywano roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew.
  Prace geodezyjne w okresie zimowym, ze względu na warunki atmosferyczne ograniczyły się głównie do prac kartograficznych. Bardzo niskie temperatury, a następnie duża ilość opadów w znacznym stopniu ograniczały prace w terenie. Wykonano odszukanie punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych do wznowienia granic nieruchomości. W jednym przypadku wynikła sprawa granicy spornej, która przy udziale wykonawców podziałów oraz prywatnego geodety została wyjaśniona i zaakceptowana przez właścicieli nieruchomości sąsiednich. Po wznowieniu granic opracowano wstępne projekty podziałów wraz z obliczeniem powierzchni nowo powstających działek. Na podstawie tych opracowań uzgadniano szczegóły przyszłych podziałów.
     FOTOGALERIA (I kwartał 2012 r.):
(1) Ciek RJ: część odkryta na odcinku od ul. Chwaliszewskiej do ul. Wiewiórowskiego...
(2) Ciek RJC: część zakryta od ul. Młyńskiej do wlotu zakrytego glównego cieku Jawnik RJ zlokalizowanego na zapleczu przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej...
(3) Jezioro Odrzykowskie...
(4) Polder nr 2 w miejscowości Osusz...
(5) Polder nr 3 przy ul. Okrężnej w Krotoszynie...

    


    

W styczniu 2012 r. związku z rozpoczęciem budowy suchego zbiornika wód deszczowych nr 2 (polder) w miejscowości Osusz oraz nr 3 przy ul. Okrężnej w Krotoszynie odbyły się spotkania informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie z zainteresowanymi mieszkańcami Krotoszyna i Osuszy. Mieszkańcy uzyskali informacje na temat zakresu robót, harmonogramu realizacji robót oraz dane osób odpowiedzialnych za realizację zadania ze strony Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Urzędu.

    

    


    

W dniu 22 grudnia 2011 r. Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś oraz skarbnik gminy Grzegorz Galicki podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Hannę Grunt i Zastępcę Prezesa Zarządu Marka Baumgarta dotyczącą preferencyjnej pożyczki udzielonej gminie przez Fundusz na finansowanie wkładu własnego gminy w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu” Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Kwota przyznanej pożyczki wynosi: 2.876.313,00 PLN.

    


    

W dniu 12 grudnia 2011 r. dokonano odbioru wykonanej z grodzi PCV ścianki szczelnej oddzielającej (na długości 300 m) ciek Jawnik R-J od rekultywowanego wysypiska smieci przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie. Fotogaleria... 

    


    

W dniu 14 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyła się, zorganizowana przez Burmistrza Krotoszyna, inauguracja projektu pn. „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”.
W inauguracji wzięli udział: Radni Rady Miejskiej w Krotoszynie, Zastępca Starosty Krotoszyńskiego, Dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, zespół pracowników realizujących projekt, przedstawiciel wykonawcy, inżynier kontraktu, przedstawiciele PGKiM, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych oraz dziennikarze lokalnych gazet.
Spotkanie miało cel informacyjno–promocyjny projektu.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego, dokonał prezentacji multimedialnej projektu przypominając, że przygotowania projektu rozpoczęto od opracowania „Bilansu wód opadowych”, którego wykonanie zlecono Instytutowi Meteorologii Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2004 roku i sporządzenia

    

„Koncepcji gospodarki wodami opadowymi w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn”. Przypomniał również że realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskanemu przez Miasto i Gminę Krotoszyn dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 70% całości wydatków kwalifikowalnych. Następnie przedstawił osoby i jednostki odpowiedzialne bezpośrednio za realizację projektu podając dane kontaktowe. Przedstawiciel firmy BUDIMEX S.A., poinformował że robot prowadzone będą w latach 2011 - 2013, w bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie prac, w zakresie ścianki szczelnej zabezpieczającej ciek od byłego wysypiska odpadów stałych, wycinki drzew i krzewów w obszarze budowy oraz prac na terenie Jeziora Odrzykowskiego.

    


    

W dniu 10 października 2011 r. na kwotę 343.998,63 zł Burmistrz Krotoszyna podpisał umowę z firmą MAPOPROJEKT Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE z Bełchatowa, która przeprowadzi podziały i szacowanie nieruchomości dla Projektu. W październiku 2011 r. podpisano także umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego dla Projektu z Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” z Poznania.

    


    

W dniu 7 października 2011 r. odbyło się przekazanie placu budowy firmie Budimex S.A. z Warszawy, która realizować będzie roboty budowlane w ramach Projektu „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Po oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciele Zamawiającego udali się na miejsce planowanej inwestycji.

    


    

W dniu 30 września 2011 r. Burmistrz Julian Jokś podpisał umową z wybranym wykonawcą robót budowlanych - firmą Budimex S.A. z Warszawy. W imieniu firmy umowę podpisał Dyrektor Rejonu Andrzej Nohel. Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2013 i dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Schemat I Regulacja cieków wodnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

    

    


    

W dniu 16 września 2011 r. w postępowaniu na „Roboty budowlane dla Projektu pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Cena wybranej oferty wynosi 16.113.979,07 PLN (brutto). Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpi po upływie okresu przewidzianego ustawowo na wniesienie ewentualnych odwołań przez wykonawców, czyli po 26 września 2011 r.

    


    

W dniu 26 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie nr 229365-2011 o przetargu na „Podziały i szacowanie nieruchomości w ramach Projektu Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. w dniu 12.09.2011 r. wpłynęły następujące oferty:
1. MAPOPROJEKT Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c. DŻUGAJOWIE - ul. Zagłoby 6, 97-400 Bełchatów
2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” sp. z o.o. - Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Komisja przetargowa dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    


    

W dniu 5 sierpnia 2011 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na roboty budowlane dla Projektu: „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Do zamawiającego wpłynęło 6 ofert, które otwarto w obecności Inwestora i przedstawicieli oferentów. W przetargu udział wzięli następujący wykonawcy:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „ENERGOPOL” S.A. - ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice
2. Budimex S.A. - ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. - ul. Młodych Energetyków 3, 59-916 Bogatynia
4. Skanska S.A. - ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
5. Konsorcjum firm:
1) PBI Eko-Inżynieria Sp. z o.o.-ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wlkp.
2) STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski - ul. Polna 28, 63-760 Zduny
6. Konsorcjum firm:
1) DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych - ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań
2) Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz sp.j. - ul. Gnieźnieńska 51, 62 – 100 Wągrowiec

    

Komisja przetargowa, posiłkując się ekspertami, dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie sprawdzenia złożonych kosztorysów ofertowych, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.

    


    

W dniu 18 czerwca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu na roboty budowlane dla Projektu pn.: „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn” (ogłoszenie nr 2011/S 116-191471). Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, szczegóły tutaj...
Przygotowane projekty materiałów przetargowych i ogłoszenia zostały wcześniej skontrolowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, nadzoruje realizację tego projektu. Stwierdzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodności dokumentów z ustawą Prawo Zamówień Publicznych pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej. Termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 5 sierpnia 2011 r. godz. 11.00.

    


    

W dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została umowa na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Umowa została zawarta na kwotę 605.974,00 PLN z terminem realizacji do 28 listopada 2014 roku. Poniżej fotogaleria.

    

    


    

W dniu 15 listopada 2010 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Do zamawiającego wpłynęły 3 oferty. W przetargu udział wzięli następujący wykonawcy:
     1) Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń,
     2) Instytut Zarządzania i Samorządności, ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław,
     3) Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Podwale 17b/1a, 50-043 Wrocław.
Komisja przetargowa dokonała sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia.

    


    

W dniu 27 października 2010 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: "Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn", szczegóły TUTAJ...

    


    

Broszura informacyjna:

    


    

W dniu 8 października 2010 r. odbył się odbiór tablic informacyjnych dla Projektu pn.: „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”. Zakres zadania obejmował wykonanie i montaż dwóch tablic zlokalizowanych w okolicy Jeziora Odrzykowskiego oraz przy zbiegu ulic Zamkowy Folwark - Kobylińska. Wykonawcą tablic był Producent Reklam PARTNER Karol Sędziak z Krotoszyna, który zrealizował zamówienie za kwotę: 14.393,56.

    

              

    


    

W dniu 27 maja 2010 r. burmistrz Julian Jokś podpisał umowę o dofinansowanie projektu po nazwą: "Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn". Przygotowany w Urzędzie Miejskim pod kierownictwem Andrzeja Kaika projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 15 mln 57 tys. złotych. Obejmuje regulację cieku Jawnik wraz z dopływami, o łącznej długości ponad 16 km. W zakres zadania wchodzi także przebudowa Jeziora Odrzykowskiego oraz budowa dwóch polderów zalewowych, czyli suchych zbiorników przygotowanych do gromadzenia nadmiaru wód. Realizacja tych działań powinna dobrze zabezpieczyć miasto na wypadek powodzi. W obecnym stanie w czasie ulewnych deszczów koryto biegnącej pod miastem rzeki nie odbiera gromadzącej się wody. Kanały budowano na różnych etapach powstawania miasta, niektóre są bardzo stare - sądząc po typach sklepień mogą mieć około dwustu lat.

    

Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację zakrytej części Jawnika oraz modernizację i przebudowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 67 tys. 625 m2 - Jeziora Odrzykowskiego. Planowana jest także budowa dwóch zbiorników suchych, zabezpieczających: pierwszy z nich o pow. około 7 tys. m2 powstanie w okolicy ul. Okrężnej, drugi o powierzchni ok. 60 tys. m2 w Osuszy. Wokół zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych utworzone zostaną strefy zieleni, które będą podczyszczały wody powierzchniowe spływające do cieków. Projekt obejmuje również regulację otwartych cieków zwanych R-J, R-J-C oraz R-O* , przebudowę przepustów na terenie Krotoszyna oraz zmiany w kanalizacji sanitarnej. W trakcie planowanych robót wyloty kanalizacyjne, które w wielu miejscach Krotoszyna są wprowadzone do cieków, zostaną skierowane do kolektora sanitarnego.

Wszystkie te prace spowodują zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez wyrównania przepływów w ciekach oraz poprawę jakości wody. Wokół sieci kanałów wodnych wyrośnie zieleń, która spowoduję, że w okolicach cieków i zbiorników wodnych powstanie całkowicie inny mikroklimat, bardzo przyjemny dla mieszkańców.

* Wyjaśnienie:
 - Ciek R- J, inaczej Jawnik - biegnie od ul. Świętokrzyskej, do Jeziora Odrzykowskiego, dalej w stronę Żydowskiego Potoku pod Dzierżanowem,
 - Ciek R-J-C - prowadzi od lasów komunalnych przez ul. Wiewiórowskiego, Ogrodowskiego do Piastowskiej/Sienkiewicza, dalej do Jawnika,
 - Ciek R-0 - zaczyna się jako rów przy ul. Ostrowskiej, prowadzi do Czarnej Wody.

         

    

         

Zdjęcia wykonane przez ekipę nurków, podczas oceny stanu technicznego Jawnika i jego dopływów.

    

   

Krotoszyn - oficjalna strona miasta