OPIS PROJEKTU:

    

    

    

Realizację prac związanych z ochroną przeciwpowodziową Miasto i Gmina Krotoszyn rozpoczęło od opracowania bilansu wód opadowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2004 r. i sporządzenia koncepcji gospodarki wodami opadowymi w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn.

Kolejnym krokiem było wykonanie w latach 2005-2009 dokumentacji budowlanej pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn” przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” z Poznania. Obejmowała ona wykonanie oceny technicznej istniejącego stanu oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

Starania o przyznanie środków z Unii Europejskiej trwały niemalże półtora roku - rozpoczęły się złożeniem wniosku o dofinansowanie w lutym 2009 roku i zakończyły się podpisaniem umowy w maju 2010 roku.

Następnym etapem jest planowana na lata 2010-2013 realizacja projektu pn. „Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn”.
 

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja usytuowana jest w mieście Krotoszynie oraz częściowo w sołectwach: Lutogniew, Osusz, Smoszew i Dzierżanów. Projekt obejmuje regulację cieku Jawnik z dopływami o długości 16,144 km, przebudowę Jeziora Odrzykowskiego o docelowej pojemności do retencjonowania wód 93 240 m3 oraz budowa dwóch polderów zalewowych o pojemności przeciwpowodziowej odpowiednio 33 250 m3 oraz 4 900 .

Inwestycja ta dotyczy głównych cieków, które przepływają przez Krotoszyn i zapewniają odwodnienie terenów miejskich, tj.:
- cieku Jawnik, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J o długości 11,244 km, w przeważającej części przepływającego przez Krotoszyn i płynącego dalej w dół biegu przez Osusz i Lutogniew aż do ujścia do rzeki Żydowski Potok w Dzierżanowie,
- jego lewostronnego dopływu, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J-C, o długości 3,583 km, płynącego i uchodzącego do Jawnika w Krotoszynie,
- miejski odcinek otwartego rowu R-O o długości 1,317 km, od ul. Ostrowskiej do ujścia Czarna Woda.

Rów R-J oraz jego dopływ R-J-C są odbiornikami wód opadowych z terenu miasta i charakteryzują się tym, że w obrębie zabudowy zostały skanalizowane na długości 3,069 km, a nad utworzonymi kanałami podziemnymi powstała zabudowa typu miejskiego: ulice, place, parki a także budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.
 

Cele projektu

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez regulację cieku Jawnik i jego dopływów, zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej dzięki utworzeniu polderów zalewowych, zwanych „suchymi zbiornikami deszczowymi” oraz przebudowę Jeziora Odrzykowskiego. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę udrożnienia koryt i czystości kanałów, powstrzymanie dewastacji urządzeń wodnych, zapewnienie odbioru wód opadowych przez zmodernizowane kanały i uregulowane cieki oraz ograniczenie zalewów do wyznaczonych terenów o charakterze polderowym. Poprawa jakości wody, wyrównanie przepływów w ciekach, zieleń wokół sieci hydrograficznej, stworzą w otoczeniu cieków i zbiorników wodnych przyjemne miejsce pobytu dla mieszkańców.
Zrealizowanie projektu przyczyni się do realizacji zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju – grunty w pobliżu cieków, przeznaczone pod inwestycje stworzą warunki bezpiecznego rozwoju gospodarczego oraz równości szans – poprzez stworzenie przyjaznych warunków dla rekreacji i wypoczynku wszystkich grup społecznych.
 

Rezultaty projektu

Rezultatem Przedmiotowego Projektu zgodnie z zakładanymi celami jest przede wszystkim powierzchnia objęta ochronną przeciwpowodziową. Działania inwestycyjne wchodzące w zakres rzeczowy Projektu spowodują ochronę przeciwpowodziową na obszarze 1050 ha. Ponadto dodatkowym rezultatem jest objętość retencjonowanej wody, która zwiększy się o 38 150 m³.

   

Strona główna  -