ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

    

    

    

* Roboty budowlane dla Projektu: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn...
Krótki opis: Inwestycja dotyczy głównych cieków, które przepływają przez Krotoszyn i zapewniają odwodnienie terenówmiejskich:
1. cieku Jawnik, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J o długości 11,244 km,
2. jego lewostronnego dopływu, oznaczonego w klasyfikacji rowów jako R-J- C o długości= 3,583 km,
3. miejski odcinek otwartego rowu R-O o długości 1,317 km,
4. Rów R-J oraz jego dopływ R-J-C są odbiornikami wód opadowych z terenu miasta i charakteryzują się tym, że w obrębie zabudowy zostały skanalizowane na długości 3069 m, a nad utworzonymi kanałami podziemnymi powstała zabudowa typu miejskiego: ulice, place, parki a także budynki mieszkalne, handlowe, magazynowe.
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji budowlanej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC zawartymi w części II SIWZ pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999)Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

* Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn...
Krótki opis: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera polega na zarządzaniu w/w Kontraktem tj. m.in.: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), sporządzanie raportów oraz rozliczenie finansowe Kontraktu. Wykonawca będzie wykonywał
obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługę Inżyniera i Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. Przedmiotowe zarządzanie będzie wykonywane zgodnie z zasadami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Cześci III niniejszej SIWZ pn.: Opis Przedmiotu Zamówienia (tj. OPZ). Więcej...

* Regulamin udzielania zamówień publicznych... (format PDF)

* Regulamin pracy komisji przetargowej... (format PDF)

   

Strona główna  -